پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1391

مدرسه فوتسال انتظار

اولین مدرسه رسمی فوتسال استان زیرنظرمربیان مجرب درمحیطی کاملافرهنگی وبامجوزرسمی فدراسیون فوتبال،هیئت فوتبال استان وهمکاری اداره ورزش وجوانان بجنوردآغازبکارکرد. محل ثبت ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 14 بازدید

نشست اعضای باشگاه انتظارباریاست محترم اداره ورزش وجوانان شهرستان بجنورد

دراین نشست که به میزبانی اداره ورزش وجوانان شهرستان وباحضورآقایان محمدبهادری ومعاون ایشان بروحی ؛جم تاج مهجورسرمربی انتظار؛محسن خالصی مسؤل ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 5 بازدید

یاری ازخداوند حکیم

بارالها! ازتومی خواهم مرایاری کنی تاهمواره درراه رضای تو مطالب رابه بهترین وجه اداکنم ودرطرق اطاعت ازتوبنگارم.                                            ( آمین رب العالمین )
/ 1 نظر / 9 بازدید