یاری ازخداوند حکیم

بارالها! ازتومی خواهم مرایاری کنی تاهمواره درراه رضای تو مطالب رابه بهترین وجه اداکنم ودرطرق اطاعت ازتوبنگارم.

                                           ( آمین رب العالمین )

/ 1 نظر / 5 بازدید
اشناد

موفق باشید